.הנידמה תמקה םרטב ,1927 תנשב ביבא-לתב יתחפשמ קסעכ דסונ "רהס"
.ביבא-לת 43 א"ת ופי-ךרד 'חרב ,קינרברס השמ ,ישילשה רודה ןב ידי-לע להונמ אוה םויכ

,(םיטנמגיפ) עבצ תוקבאב רחסמו אוביב תחמתמ "רהס"
םיידוחיי םיטנמגיפ ןכו ,םינושה וירצומל ןוטבה תיישעתל
,גנימרופורטקלאה תטישב םיטישכת רוצי :ןוגכ תורחא תוישעתל
.דועו רוזחיש ,תונמאל םיעבצ רוצי
:ןוגכ םינוש םינרצי ,ןוחטיבה דרשמ לש םישרומ םיקפס וננה
,םינואיזומ ,תודסומ ,תויתיישעת ןוטב תופצר ,תובלתשמ ,תופצרמ ינרצי
.יענומיקה רזגמהו קט-ייה ילעפמ
ביטו םירצומה דוחיי ,םינש לש בר הכ רפסמ ךשמב רבצנש ןויסינה
.הרבחה ילעב לש םהילגרל רנ םה ,תורשה


ונבו קינרברס ןועמש "רהס"
ביבא-לת 43 א"ת-ופי ךרד
03-5604884 :ןופלט
03-5661914 :סקפ

e-mail